Stanovy spolku Unie kosmetiček

 

Preambule

Valná hromada spolku UNIE KOSMETIČEK tímto, s odkazem na § 3041 odst.2 obč.z. č. 89/2012 Sb., schválila tyto stanovy.
UNIE KOSMETIČEK je zapsána jako spolek ve veřejném rejstříku vedeným Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl. L, vložka 258, IČ: 161 88 233, při ustanovení spolku / dříve obč. sdružení/ bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Čl. 1

Název, sídlo a územní působnost Unie

 1. Název: Unie kosmetiček z.s. (dále jen Unie)
 2. Sídlo: Česká Lípa, Moskevská 22, PSČ 470 01
 3. Působnost: Unie vyvíjí činnost na území České republiky

Čl. 2

Právní povaha a postavení

 1. Unie je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby v oboru kosmetiky a v oborech příbuzných (kosmetologie, plastika, dermatologie, vizážistika, manikúra, pedikúra, masérství aj.), které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. Unie je samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou. Ve své činnosti se řídí stanovami schválenými usneseními svých ústředních orgánů a příslušnými právními předpisy.

Čl. 3

Cíl a základní směry činnosti

 1. Cílem Unie je především podpora a rozvoj oboru kosmetiky, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů.
 1. Základními směry činnosti jsou především:
  • prosazování a hájení hospodářské, právní a sociální stránky práce kosmetiček a oboru kosmetiky celkově
  • zabezpečování vzdělávacích programů, speciálních odborných kursů, seminářů a exkurzí v tuzemsku a zahraničí
  • vytváření informačního a poradenského systému sloužícího rozvoji odbornosti a soukromého podnikání v oboru kosmetiky
  • činnost propagační
 1. Při zajišťování svých cílů bude Unie spolupracovat s dalšími právnickými a fyzickými osobami v ČR i v zahraničí.
 1. K podpoře a zabezpečení své hlavní činnosti může Unie provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti v souladu s hlavní činností, ust.§ 217 obč.z. a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 4

Členství

1.  Členem Unie se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která pracuje v oboru kosmetiky eventuálně v příbuzném oboru a souhlasí s cíli a stanovami Unie.

2.   Členství v Unii je dobrovolné.

3.   Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

Přihlášky přijímá sekretariát Unie v jejím sídle. O přijetí rozhoduje řídící rada do 30 (třiceti) dnů od podání přihlášky; neobdrží-li uchazeč o členství nejpozději do skončení této lhůty písemně zamítavé stanovisko řídící rady, má se za to, že mu členství platně vzniklo.

4.   Splatnost členského příspěvku je určena 31.3.  každého kalendářního roku na rok příslušný. Pro případ ukončení členství se již zaplacený členský příspěvek nevrací.

5.   Členství zaniká:
–          oznámením člena o vystoupení z Unie adresovaným na sekretariát
–          úmrtím člena fyzické osoby nebo zánikem osoby právnické
–          vyloučením člena, pokud závažným způsobem porušuje své povinnosti nebo právní předpisy
–          automaticky k 31.12. kalendářního roku, ve kterém člen nezaplatil členský příspěvek

6.   O vyloučení člena rozhoduje řídící rada za přítomnosti vylučovaného. Písemné rozhodnutí o vyloučení člena musí být vyloučenému členu doručeno. Takto vyloučený člen má právo se proti rozhodnutí řídící rady odvolat, a to písemně, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí řídící rady o tom, že byl vyloučen.

Odvolání se podává k rukám prezidenta. O odvolání rozhoduje valná hromada, kdy do rozhodnutí o odvolání je členství pozastaveno.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:
  • volit a být volen do orgánů Unie
  • podílet se na činnosti Unie
  • být informován o činnosti Unie a obracet se na řídící radu nebo sekretariát s podněty, návrhy a stížnostmi
  • požadovat na řídící radě poskytnutí vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže byla porušena ze strany státního orgánu jeho práva související s výkonem povolání nebo podnikání
  • účastnit se všech akcí pořádaných Unií nebo se na nich v souladu se svou profesí podílet
  • využívat bezplatně informačního systému Unie
 1. Člen má povinnost:
  • dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů Unie
  • svědomitě vykonávat svěřené funkce
  • platit roční členský příspěvek ve lhůtě stanovené ústředními orgány Unie
  • podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů Unie
  • zachovávat pravidla profesionální etiky a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost Unie

Čl. 6

Struktura, orgány a volební období

 1. Orgány Unie jsou voleny v souladu s volebním řádem, který schvaluje první sjezd kosmetiček. Volební řád určí podmínky volitelnosti kandidátů členství v orgánech a kvórum potřebné k jejich zvolení.
 2. Opatření a usnesení orgánů Unie jsou pro členy Unie závazná.
 3. Nejvyšším orgánem Unie je valná hromada.
 4. Valnou hromadu tvoří všichni členové Unie.
 5. Valná hromada volí pětičlennou řídící radu vždy na dobu pěti let. Funkce jsou dobrovolné. Není-li před skončením volebního období provedena změna, pracuje tento orgán ve stejném složení i v dalším volebním období.
 6. Organizační, administrativní a výkonnou činnost řídící rady zajišťuje sekretariát Unie, v jehož čele stojí tajemník, který je v pracovním poměru.
 7. Řídící rada je odpovědná za svou činnost valné hromadě.

Čl. 7

Ústřední orgány Unie

 1. Ústředními orgány unie:
  • Valná hromada
  • Řídící rada
 2. Úkolem těchto orgánů je koordinovat a zajišťovat činnost Unie v souladu se stanovami.

Čl. 8

Působnost ústředních orgánů

1. Valná hromada kosmetiček je nejvyšším orgánem Unie. Je složena z členů Unie. Valná hromada  je svolána Prezidentem nebo Viceprezidentem spolku alespoň jednou ročně minimálně patnáct dnů předem, a to písemně či elektronicky. Pozvánka je rovněž zveřejněna na webových stránkách www.uniek.cz. V  pozvánce bude vždy uveden program valné hromady.

2.  Valná hromada zejména:
–          schvaluje stanovy
–          volí orgány Unie
–          projednává plán činnosti na příští období
–          projednává zásadní organizační otázky
–          projednává zprávu o činnosti Unie
–          schvaluje výsledky hospodaření Unie

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době jejího zahájení přítomna nadpoloviční většina všech členů Unie. Není-li v době jejího zahájení přítomna nadpoloviční většina všech členů Unie, bude konána ve lhůtě po uplynutí 30-ti minut od původní doby zahájení náhradní valná hromada, která bude uznána za usnášení schopnou.

Ke schválení všech usnesení valné hromady, tj. běžných, volby ústředních orgánů Unie, jakož i schválení stanov, zprávy o činnosti Unie a schválení výsledků hospodaření Unie, je potřebná prostá většina přítomných členů.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

2.      Řídící rada je řídícím výkonným orgánem Unie. Na prvním zasedání volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta.  Podpisové právo a právo jednat jménem Unie je svěřeno prezidentovi, v jeho nepřítomnosti pak viceprezidentovi.

4.   Řídící rada zejména:
–          koordinuje a zabezpečuje činnost Unie
–          svolává sjezd kosmetiček dle stanov
–          vydává interní organizační normy
–          vypracovává a schvaluje rozpočet Unie a roční uzávěrku hospodaření
–          určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření Unie
–          vede ústřední evidenci členů a vydává členské průkazy
–          hospodaří s finančními a hmotnými prostředky Unie
–          spravuje majetek Unie
–          zajišťuje dokumentační a informační činnost
–          organizuje spolupráci s výrobci, občanskými iniciativami a zájmovými svazy
–          navrhuje a předkládá valné hromadě změnu stanov
–          pro případ nutnosti přijetí rozhodnutí ve věcech, které jinak náleží dle stanov do působnosti valné hromady, je oprávněna přijmout rozhodnutí i v těchto věcech, je však povinna tato rozhodnutí předložit ke schválení nejbližší valné hromadě, řídící rada není oprávněna provést úkony, směřující k likvidaci Unie.

5.   Řídící rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň třetina členů Unie.

6.      Řídící rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých členů a přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou přítomných. Řídící radu svolává sekretariát na základě rozhodnutí prezidenta řídící rady.

Čl. 9

Prezident řídící rady

Navenek zastupuje Unii prezident a jedná jejím jménem. Řídí činnost řídící rady a sekretariátu. Svým zastupováním pověřuje viceprezidenta. Prezident nebo Viceprezident spolku podávají návrh na zápis změn příslušnému rejstříkovému soudu, svolávají valnou hromadu s odkazem na ust.§ 248 obč.z. a vyhotovují písemný zápis z valné hromady.

Čl.10

Sekretariát Unie

1. V čele sekretariátu stojí tajemník. Tajemník je v pracovním poměru a je oprávněn činit jménem Unie právní úkony v rozsahu zmocnění daného mu prezidentem řídící rady.

2. Povinnosti sekretariátu:
1.      v oblasti výkonné realizuje rozhodnutí řídící rady
2.      v oblasti administrativní zajišťuje zejména administrativní a spisovou agendu, vede evidenci členů a placení členských příspěvků, obstarává styk s členy, zajišťuje podklady pro účetnictví, zpracovává přehledy o hospodaření
3.      v oblasti organizační komplexně zajišťuje akce v rámci plánu Unie
4.      v oblasti hmotné odpovědnosti, vede podkladní hotovost a provádí operace na běžném účtu
5.      připravuje podklady pro rozhodnutí řídící rady a vyhotovuje zápisy z jejího jednání

Čl. 11

Zánik a likvidace Unie

Zánik Unie probíhá vždy s likvidací majetkové podstaty, s vypořádáním závazků Unie vůči třetím osobám a členům. O zániku Unie rozhoduje valná hromada usnesením. Povinnou součástí usnesení o zániku Unie je rozhodnutí o zániku pravomocí řídícího výboru a sekretariátu, dále rozhodnutí o zřízení likvidační skupiny. Likvidační skupina v čele s likvidátorem postupuje při likvidaci obdobně jako je postup při likvidaci obchodních společností, upravený zvláštním předpisem. Po vypořádání všech závazků Unie vůči třetím osobám má člen Unie nárok na výplatu alikvotní části zůstatku majetku Unie po provedené likvidaci. Zprávu o provedené likvidaci předkládá likvidační skupina ke schválení valné hromady.

Čl. 12

Ustanovení přechodná a závěrečná

Stanovy nabývají účinnost schválením většinou valné hromady a podpisem prezidenta nebo viceprezidenta Unie.

Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení valné hromady schválené třípětinovou většinou hlasů.

 

V neupravených otázkách se vzájemné vztahy řídí ust.§§ 214-302 obč.z. č. 89/2012 Sb.