Stanovisko NPI k oboru vzdělání Kosmetické služby

Stanovisko NPI k oboru vzdělání Kosmetické služby

Druhé jednání PS Kosmetička proběhlo dne 9. 1. 2024, závěr z pracovní skupiny zněl:

Zástupci asociací AKAKOS a AKO ČR zpracují jednotný návrh kvalifikačních profilů OV Kosmetické služby úrovně dosaženého vzdělání H a úrovně dosaženého vzdělání L s odborným rozlišením těchto úrovní, návrh je nutné zpracovat obdobným způsobem jako je návrh kvalifikačního profilu uvedený ve složce PS 2 Kosmetička – pro L. Zástupci uvedených asociací zašlou návrh NPI do 29. 1. 2024.

Zaslaný jednotný návrh kvalifikačních profilů OV Kosmetické služby úrovně dosaženého vzdělání H a úrovně dosaženého vzdělání L s odborným rozlišením těchto úrovní byl v NPI prostudován a projednán, na jeho základě konstatujeme, že rozdíly v úrovni dosaženého vzdělání H a úrovni dosaženého vzdělání L nejsou dostatečně přesvědčivě vyjádřeny, jedná se zde o detailně doplněné kompetence pro účel odlišení H a L. Rozdíl v odborných kompetencích není jednoznačný, přestože nějaké odlišnosti uvedeny v kompetencích jsou. Nejedná se o rozlišení odbornosti úrovní dosaženého vzdělání H a L.

Dále byla v NPI zjištěna data o úspěšnosti u maturitní zkoušky, z Oddělení šetření, analýzy a výzkum byly zaslány výsledky dílčích částí státní zkoušky u oboru vzdělání Kosmetické služby:

 

denní Konalo Uspěl(a) Neuspěl(a) Uspěl(a) Neuspěl(a)
69-41-L/01 Kosmetické služby
AJ 369 331 38 89,7% 10,3%
CJ 394 318 76 80,7% 19,3%
MA 19 1 18 5,3% 94,7%

 

Z uvedených dat vyplývá, že častý argument škol o neúspěšnosti žáků u maturitní zkoušky je zavádějící, protože u zkoušky z angličtiny uspěje cca 90 % žáků, z češtiny 80 % a z matematiky se oněch 95 % neúspěšných jeví spíše jako nevhodný výběr volitelného předmětu – lze to vyložit i tak, že pouze cca 5 % žáků si zvolilo matematiku, což je oněch 19 žáků, z nichž ale uspěl pouze 1 žák.

Neúspěšní žáci u maturitní zkoušky mohou získat kvalifikaci složením zkoušky ze současně platných profesních kvalifikací, čehož využívají mnohé školy.

Studijní obor vzdělání Kosmetické služby se vztahuje k následujícím třem profesním kvalifikacím: Kosmetik/kosmetička (kód: 69-030-M) – kvalifikační úroveň 4,

Manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová designérka (kód: 69-024-H) – kvalifikační úroveň 3,

Pedikér a nehtový designér/pedikérka a nehtová designérka (kód: 69-025-H) – kvalifikační úroveň 3.

Profesní kvalifikace Kosmetik/kosmetička je na 4. kvalifikační úrovni, což by mělo být rozhodující pro stanovení úrovně dosaženého vzdělání daného oboru vzdělání.

Dále máme signály z pracovní skupiny, která řešila v rámci NSK revize uvedených tří profesních kvalifikací, že by se těžko dala zvládnout příprava na uvedená tři povolání v oboru vzdělání Kosmetické služby, kdyby byl na úrovni dosaženého vzdělání H. Naopak bylo řečeno, že na mnohých školách je nyní nedostatečně zabezpečeno praktické vzdělávání v oblasti manikérské a pedikérské přípravy a že by bylo třeba zlepšení. To je ale otázka organizace a zabezpečení vzdělávání přímo ve školách.

Smyslem IOS není zavedení další úrovně dosaženého vzdělání u oboru vzdělání L proto, v tomto případě úrovně H, aby měli žáci alespoň nějaký dosažený stupeň vzdělání, když jsou neúspěšní u maturitní zkoušky. Smyslem je zde zachovat úroveň vzdělání, která je nutná pro kvalifikovaný výkon povolání kosmetička.

Jeví se zde důvodné obavy z ponížení kvalifikační úrovně na úroveň H, do oboru vzdělání by pak následně vstupovali kvalitativně jiní žáci. Školy by měly umožněno zavádět tento obor vzdělání pouze na úrovni dosaženého vzdělání H. I když se AKAKOS vyjádřil ve smyslu, že o to většina škol nemá zájem, jsou ale i jiné školy, které by tento obor mohly zavádět nově, přímo, jen pro úroveň H, čímž by se snížila úroveň vzdělávání žáků v tomto oboru.

O vyjádření k jednotnému návrhu kvalifikačních profilů zpracovaných AKAKOS a AKO ČR jsme požádali Unii kosmetiček:

Unie kosmetiček zastává názor, že by měly kosmetičky v České republice studovat pouze maturitní obor. Rozdíl mezi jednotlivými kompetencemi u úrovně H a L není jednoznačný. Z toho nevyplývá ani potřeba 2 kvalifikačních úrovní. Nevidíme žádný smysl snižovat úroveň této kvalifikace.

Navrhujeme pouze jednoúrovňový obor vzdělání L Kosmetické služby z toho důvodu, aby nebyla snížena úroveň přípravy na toto náročné povolání, ve kterém by mohlo dojít k porušení integrity kůže nevhodně provedenými kosmetickými zákroky a také kosmetickými přístroji.

NPI souhlasí s argumenty Unie kosmetiček, proč ponechat pouze maturitní obor:

Rozšíření odborných znalostí: Absolvování maturitního oboru poskytuje žákům širší povědomí o různých aspektech anatomie člověka, fyziologie a dermatologie, což je klíčové pro práci kosmetičky. Tyto znalosti jsou nezbytné pro porozumění funkci kůže, vlasů, nehtů a dalších částí těla, což umožňuje lépe porozumět potřebám klientů a poskytovat jim efektivní péči.

Rozvoj komunikačních dovedností: Studium maturitního oboru může poskytnout žákům dovednosti v oblasti komunikace, jak ústní, tak písemné. To je důležité pro kosmetičky, které často musí komunikovat s klienty, poradit jim ohledně péče o pleť a produktech a vytvořit pozitivní zážitek pro zákazníka.

Zlepšení profesionálních dovedností: Maturitní obor může poskytnout žákům příležitost získat praktické dovednosti v oblastech jako je make-up, masáže, nehtová péče a další kosmetické procedury. Tyto praktické dovednosti jsou klíčové pro úspěšné uplatnění v oboru kosmetiky a mohou být využity v pracovním prostředí kosmetického salonu.

Získání obecného vzdělání: Maturitní obor poskytuje žákům také obecné vzdělání v jiných disciplínách, jako je matematika, čeština, cizí jazyky atd. To je důležité nejen pro rozvoj osobnosti, ale také pro zlepšení schopnosti řešit problémy a adaptovat se na různé situace v pracovním životě.

Zvýšení prestiže profese: Absolvování maturitního oboru přispívá ke zvýšení prestiže profese kosmetičky a zvýšení důvěry klientů v jejich schopnosti a znalosti. To může být klíčové v konkurenčním prostředí kosmetického průmyslu a může pomoci kosmetičkám oslovit a udržet si klientelu. Úroveň vzdělávání kosmetiček by měla jít naopak nahoru a nesnižovat úroveň této profese.

Závěrečné stanovisko NPI k oboru vzdělání Kosmetické služby zní: NPI navrhuje v rámci IOS obor vzdělání Kosmetické služby pouze na úrovni dosaženého vzdělání L.

Zpracovala Mgr. Blanka Vážná, dne 7. 3. 2023